กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิก

เกษตรกรร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด

สมาชิก

278

คน

เกษตรกร

55

กลุ่ม

ครอบคลุม

18

จังหวัด