โครงการ "ผักร่วมใจ" ผักปลอดภัย

ความเป็นมา

ตลาดไทตลาดไทได้ริเริ่มโครงการตลาดไทซีเล็ค (Talaad Thai Select) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกและผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัย มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดกลางสินค้าเกษตรและได้ราคาที่เป็นธรรม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ สินค้าภายในโครงการประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้ ผลไม้แปรรูป ทั้งนี้ได้เริ่มต้นโครงการด้วยพืชผักก่อนโดยใช้ชื่อโครงการ "ผักร่วมใจ" ผักปลอดภัย

แนวทางการสนับสนุนเกษตรกร

  • เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผักร่วมใจ ผักปลอดภัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ และสร้างความมั่นใจกับผู้ซื้อและผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกรในโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกโครงการ
  • ตลาดไทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้ใบรับรองมาตรฐานการผลิต (Gap, Thai Gap, Organic Thailand หรือมาตรฐานอื่นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ) มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีคิวอาร์โค้ด (QR Code) สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ พร้อมทั้งมีการขนส่งที่ได้มาตรฐาน
  • สนับสนุนเกษตรกรในโครงการผักร่วมใจที่มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต และมีคิวอาร์โค้ด มีพื้นที่จำหน่ายในตลาดไท โดยนำสินค้าของตนเองหรือของกลุ่มเข้ามาจำหน่ายเอง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รายได้จากการขายสูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับผู้ค้าผักทั่วไปได้
  • ตลาดไทสนับสนุนให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในรูปแบบรถหมุนเวียน ไม่เช่าแผงค้าประจำ ซึ่งจะเหมาะกับการค้าของเกษตรกร
  • ตลาดไทจะช่วยส่งเสริมการขายผักร่วมใจ ผักปลอดภัย โดยเชื่อมโยงผู้ซื้อผักปลอดภัยกับเกษตรกร ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ และนำผู้ซื้อเข้าสู่ตลาด สร้างโอกาสการจับคู่การค้า (Matching) ให้เกิดการเจรจาซื้อ-ขายร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ
  • ตลาดไทส่งเสริมการทำการตลาดโดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดทำข้อมูลความต้องการผลผลิตทั้ง ชนิด ปริมาณ เวลา และอื่นๆ บริการแก่สมาชิกโครงการ และเตรียมการใช้เครื่องมือดิจิทัล (E-Marketing) เพื่อส่งเสริมการค้า ในอนาคต