• ชื่อกลุ่ม
  • โทร.
  • ที่อยู่
  • อีเมล
  • LINE ID
  • พื้นที่
  • ผลิตผล
  • จำนวนสมาชิก
ที่ ชื่อเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรและแปลงผัก

ผลิตผล

ใบรับรอง